Openingstijden

Geopend

Woensdag t/m Zondag vanaf 9.30 uur

Reserveren, mag, niet verplicht.

WhatsApp:                           06 - 1463 1563

Telefonisch                          (evt. via voicemail):      077 - 476 22 33

Per e-mail:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld datum, tijdstip en aantal personen.

Gesloten:

Maandag en dinsdag

Voor gezelschappen is het mogelijk op gesloten dagen te reserveren!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Golfodome zijn de voorwaarden waarop Golfodome activiteiten, diensten en/of faciliteiten verleent en overeenkomsten sluit. 

Artikel 1 Werkingssfeer en totstandkoming overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens Golfodome zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen. 
1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Golfodome of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van Golfodome of door het betalen van het verschuldigde tarief. 
1.3 De boeking wordt omgezet in een overeenkomst nadat het reserveringsformulier volledig ingevuld en ondertekend in het bezit van Golfodome is. Tot deze tijd heeft Golfodome het recht de in optie genomen personeels- en baancapaciteit, (dag en aanvangstijd) te vergeven aan derden.

Artikel 2 Betaling

2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen contant na afloop van de activiteit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Voor bedrijven/verenigingen bestaat de mogelijkheid per factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te betalen. Administratiekosten worden dan in rekening gebracht.
2.2 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient contant te worden betaald direct na afloop van de activiteit. 
2.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan Golfodome een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.
 

Artikel 3 Wijzigingen van het arrangement

3.1 Van het gereserveerde aantal personen kan, tot uiterlijk 14 dagen voor de arrangementsdatum met maximaal 10% worden afgeweken, zowel naar boven als naar beneden. 
3.2 Zonder bericht uwerzijds wordt minimaal het aantal gereserveerde personen in rekening gebracht. Bij grotere afwijking naar beneden, zoals hierboven omschreven, wordt het gereserveerde aantal personen, verminderd met 10% berekend.
3.3. Bij afwijking naar boven wordt het aantal deelnemers berekend dat aan het arrangement deelneemt. Een grotere afwijking dan 10% naar boven is mogelijk als de capaciteit dit toelaat.

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Golfodome. De datum van ontvangst van de brief door Golfodome geldt als annuleringsdatum. 
4.2 Wordt, in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van het arrangement, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de volgende tarieven:
a. Van 14 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de totale arrangementssom
b. Van 6 tot 3 dagen voor aanvang: 75% van de totale arrangementssom 
c. Binnen 2 dagen voor aanvang of later: 100% van de totale arrangementssom. Dit geldt ook indien de deelnemer(s) zonder te annuleren niet aanwezig is (zijn) bij aanvang van het arrangement.

Artikel 5 Annulering door Golfodome

5.1 Golfodome behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen:
a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoersmiddelen.
b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen 
 en ernstige ongevallen 
c. Onbespeelbaarheid van de baan ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer. Regen is geen reden voor annulering.
5.2 In geval van annulering door Golfodome wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

Artikel 6 Verplichtingen van Golfodome

Golfodome is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Golfodome redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Golfodome om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. 
7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. 
7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de baan om te gaan op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. 
7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Golfodome het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. Golfodome kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Golfodome heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer. 
7.5 Het is niet toegestaan om voor of tijdens het spel alcohol te nuttigen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Golfodome opereert dusdanig dat de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd wordt. Wanneer Golfodome in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is Golfodome voor de daarvoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of Golfodome tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht. 
8.2 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Golfodome aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden. 
8.3 Golfodome kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten. 
8.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven draagt.

Artikel 9 Klachten en Rechtsgeschillen

9.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, Golfodome in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij Golfodome te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen. 
9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Golfodome en de opdrachtgever en deelnemer. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen komt te vervallen 1 jaar na geplande afloop van het arrangement.